Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Opatrovnictví v praxi AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 224067
Lektor Mgr. Vinklerová Marie, DiS.
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 17. 9. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV č. - A2022/1088-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program seznamuje účastníky s problematikou opatrovnictví jako institutu náhradního rozhodování za osoby, které nemají dostatečné kompetence k vlastnímu rozhodování. Účastníci se seznámí s novou koncepcí nahlížení na schopnost právně jednat, kdy už je nutné omezit svéprávnost, jak nám v sociální práci může pomoci zastupování a kdy je vhodná podpora. Účastník bude obeznámen s postupem jak v praxi podat návrh, jak soudy rozhodují, jaké má oprávnění a povinnosti opatrovník, zástupce nebo podpůrce. Vzdělávací program se věnuje alternativám omezení svéprávnosti jako např. zástupce členů v domácnosti, nápomoc při rozhodování, předběžné prohlášení a další vybrané. Účastníkům bude přiblížena úprava v zákoně a srovnání s praxí sociálních služeb. Účastníci získají znalost o Institutu opatrovnictví, typech opatrovníků, procesu jmenování opatrovníkem a zásazích do práv osoby s omezenou svéprávností.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů,zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.


1. Úvod do problematiky opatrovnictví a důvody opatrovnictví
Historie opatrovnictví a legislativní vymezení institutu opatrovnictví. Důvody opatrovnictví, kdo se může a kdo se nemůže stát opatrovníkem, změna opatrovníka, rozsah zastupování a výkonu opatrovnictví. Opatrovnictví plnoletých - právní východiska, obec jako veřejný opatrovník. Zákon o zvláštních řízeních soudních - řízení o svéprávnosti a opatrovnická řízení. Praktické dopady opatrovnictví plnoletých na obec - působnost, úkoly orgánů obce, úkoly pověřených zaměstnanců obce. Diskuse a odpovědi na dotazy.
2. Právní subjektivita fyzických osob a typy opatrovnictví
Právní subjektivita fyzických osob - právní osobnost, svéprávnost a její omezení. Opatrovnictví fyzické osoby, opatrovnictví právnické osoby, opatrovnictví dítěte, opatrovník pro správu jmění dítěte, opatrovník pro správní řízení, opatrovník pro sporné soudní řízení, opatrovník pro řízení v pozůstalosti, zvláštní opatrovník.

3. Práva a povinnosti opatrovance i opatrovníka, osobnost, odpovědnost a kontrola opatrovníka
Práva a povinnosti opatrovance. Práva a povinnosti opatrovníka. Co nesmí rozhodnou opatrovník bez souhlasu soudu a opatrovnické rady. Co dělat v případě, kdy dojde ke střetu zájmů opatrovance a opatrovníka? Vybrané problémy a příklady z praxe - např. kontakt s osobami blízkými, režim návštěv apod. Vztah opatrovník a zařízení sociálních služeb, co zajišťuje poskytovatel sociální služby. Trestně právní odpovědnost opatrovníka, soudní kontrola ze strany opatrovnické rady a ze strany veřejného ochránce práv. Diskuse a odpovědi na dotazy.
4. Role opatrovníka /veřejného i soukromého/ ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb.
Opatrovník – smluvní partner poskytovatele služby - sjednávání podmínek služby, uzavření smlouvy, kdy je nutný souhlas opatrovnické rady či soudu, spolupráce s poskytovatelem sociální služby, informování o potřebách opatrovance, zapojení do přípravy i hodnocení individuálního plánu, sledování kvality služby, výpověď smlouvy atd. Co zajišťuje poskytovatel sociální služby. Vybrané problémy a příklady z praxe - např. kontakt s osobami blízkými, režim návštěv apod.
4. Příklady z praxe a řešení modelových situací
Klient a vypořádání SJM, klient a hrazení dluhů, klient a smlouva uzavřená v době nesvéprávnosti. Řešení případů z praxe účastníků kurzu. Jiné formy opatrovnictví na obci.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design