Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu ON-LINE Sociální ekonomika a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Akce 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 224063
Lektor Mgr. Svobodová Pavla
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 6. 9. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV – č. A2024/0030-SP/PC/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program se věnuje problematice zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, jako jsou například maminky po mateřské dovolené, osoby se zdravotním postižením, osoby věkové kategorie 55+ a další skupiny. Téma analyzuje možnosti zaměstnávání znevýhodněných osob jak na volném trhu práce, tak v chráněném prostředí, který nabízí nástroj označovaný jako „sociální ekonomika“. Klade si za cíl seznámit se základními pojmy v této oblasti. Seznamuje jednak s možností využití širokého potenciálu sociální ekonomiky jako nástroje zaměstnávání těchto osob, ať už jedinců žijících v běžné komunitě či klientů sociálních služeb, přináší však i praktické rady pro vyjednávání se zaměstnavateli na volném trhu práce a nalezení vhodného pracovního místa pro osoby na trhu práce znevýhodněné. Účastníci budou seznámeni jednak s možnostmi využití potenciálu sociální ekonomiky pro nalezení pracovního uplatnění těchto osob, ale i s jinými přístupy a možnostmi včetně praktických rad nalezení pracovního uplatnění znevýhodněných osob na volném trhu práce. Kurz je veden interaktivní formou s cílem reflektovat konkrétní případy a příběhy z pracovního života účastníků a pomoci nalezení vhodného řešení.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.


1. Seznámení se základními pojmy v oblasti sociální ekonomiky, sociálního podnikání a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Uchopení problematiky v ČR v návaznosti na širší evropský kontext.
2. Sociální ekonomika a sociální podnikání v českém prostředí - Podmínky pro sociální ekonomiku v naší zemi, definiční znaky sociálního podniku. Oblasti podnikání / pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Typologie osoby znevýhodněných na trhu práce, jejich specifické potřeby a možnosti. Organizace, spolky a instituce podporující sociální podnikání v ČR a jejich služby. Možnosti poradenství pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti sociální ekonomiky.
3. Legislativa ČR - Jaká je stávající legislativa v naší zemi s ohledem na podporu a sociální inkluzi znevýhodněných skupin na trhu práce. Právní rámec zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR. Role Úřadů práce a aktivní politiky zaměstnanosti. Právní formy sociálních podniků, nabízejících pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce včetně základních informací o možnostech založení sociálního podniku: jedincem ze znevýhodněné skupiny, poskytovatelem sociální služby, veřejnou správou, podnikatelským subjektem. Možnosti podpory vzniku sociálního podniku z evropských fondů.
4. Úředník a poskytovatel sociální služby jako podpůrný aktér zaměstnání svých klientů - Jak pracovat s osobami (klienty) usilující o nalezení vhodného pracovního uplatnění, jak nastavit vhodnou formu pracovních nácviků a rehabilitace vedoucí k jejich dlouhodobě udržitelnému uplatnění na trhu práce. Analýza, možnosti, případně využití individuálního plánování, motivace a pracovní nácviky osob aspirujících o zařazení do pracovního procesu.
5. Příklady dobré praxe a workshop - Výběr několika úspěšných českých sociálních podniků, kterým se dlouhodobě daří naplňovat své cíle - nabízet udržitelné pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na volném trhu práce. Vytvoření modelové strategie pomoci osobě pocházející ze znevýhodněné skupiny na volném trhu práce. Reflexe konkrétní situace z pracovního života účastníků kurzu.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design