Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže
Tématická oblast Legislativa
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - A2020/0499-SP
Cíl kurzu Absolvent získá základní informace potřebné při vedení správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Pochopí postupy ve správním řízení na úseku sociálně-právní ochrany s důrazem na novinky a aktuální legislativní změny. Bude se orientovat v jednotlivých ustanoveních správního řádu a bude schopen aplikovat vybraná ustanovení správního řádu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů zabývajících se oblastí sociálně právní ochrany dětí a mládeže a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Správní řád a jeho podpůrná aplikace v oblasti péče o rodinu a děti - Vztah obecné úpravy správního řízení a zvláštních úprav správního řízení, vymezení působnosti správního řízení, typy správních řízení v dané oblasti. Diskuse.
2. Pravidla řízení podle správního řádu a aplikace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - Základní zásady správního řízení, subjekty správního řízení, vydávání usnesení, zahájení a průběh správního řízení, lhůty ve správním řízení, podklady a jejich hodnocení, nahlížení do spisu, doručování, ústní jednání, správní rozhodnutí - náležitosti, právní moc, vykonatelnost, výkon správních rozhodnutí. Diskuse.
3. Pravidla řízení a speciální ustanovení o řízení dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí a mládeže - Aplikace vybraných ustanovení správního řádu na konkrétní případy - rozhodování o povinnostech rodičů dítěte, rozhodování o výchovných opatřeních, rozhodování o svěření dítěte do péče, nové řízení, rozhodování při zprostředkování osvojení a pěstounské péče, rozhodování o přestupcích a správních deliktech, výkon rozhodnutí OSPOD, veřejnosprávní smlouvy: dohoda o výkonu pěstounské péče, jiná činnost OSPOD dle správního řádu. Ilustrativní příklady, odpovědi na dotazy z praxe účastníků a společná diskuse.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design