Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. A2022/0781-SP/VP
Cíl kurzu Absolvent dokáže vymezit pojem bezdomovství a získá přehled o jednotlivých formách bezdomovství. Pochopí rizikové faktory, které podmiňují vznik, rozvoj a udržení bezdomovství. Absolvent porozumí mechanismu sociálního vyloučení a bude seznámen se strategií prevence a překonávání sociálního vyloučení s důrazem na tzv. bod zlomu a jeho důsledky. Získá orientaci ve stávajícím systému sociálních služeb a služeb sociální práce pro osoby bez domova v České republice.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníků obcí, měst, krajů, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Vymezení pojmu bezdomovství a souvisejících pojmů - chudoba a sociální vyloučení. Bezdomovství jako problém jedince i celé společnosti. Formy bezdomovství - zjevné, skryté a potenciální.
2. Příčiny bezdomovství - Faktory vyvolávající fenomén bezdomovství - objektivní a subjektivní. Chudoba, nezaměstnanost, sexuální a psychické zneužívání v dětství, rodinné konflikty, kriminalita, nadužívání alkoholu a nealkoholových drog, dluhy, zkušenost s pobytem ve vězení, psychické poruchy. Porovnání příčin a projevů bezdomovství u mužů a žen.
3. Průvodní jevy a problémy bezdomovství - nemocnost, narušené mezilidské vztahy, snížený práh hygieny, drobná kriminalita, neschopnost hospodařit s penězi, absence praktických lékařů. Nedostatečná orientovanost v sociálním systému a v celkovém společensko-právním systému a zpětné působení na život jedince bez domova.
4. Strategie sociální práce s bezdomovci -Strategie vyplývající ze specifických potřeb klientů - preventivní, kurativní a paliativní, jejich prolínání v praxi. Případová práce s klientem. Možnosti a proces reintegrace bezdomovců do společnosti, hlavní bariéry úspěšné reintegrace. Bytová politika a tzv. garantované bydlení.
5. Stávající systém sociálních služeb - nabídka sociální práce pro lidi bez domova v ČR a ve světě, srovnání. Možnosti a limity sociální práce s lidmi bez domova. Streetwork, ambulantní služby a pobytové služby. Komplexní podpora klienta k přijetí a udržení nového životního způsobu. Koncept "housing first".
6.Řešení konkrétních případů z praxe účastníků. V případě nulových podnětů od účastníků promítání a diskuse nad úryvky z filmů Láska v hrobě (2012) a Spi sladce (2016) s nastíněním konkrétních vhodných postupů pro jednotlivé situace.

Lektorský tým:
PhDr. Klimentová Eva, Ph.D.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design