Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Problematika závislostí jako sebepoškozující fenomén v životě člověka a možnosti sociální práce
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace MPSV - č. A2020/0214-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Seminář je orientován do oblasti úvodu do problematiky závislostí v komplexu existence člověka, s respektem k jeho osobnímu příběhu a bio-psycho-sociální jedinečnosti při rozvoji závislosti. Objasňuje základní problémy, spojené s rozvojem syndromu závislosti, vč. základního členění a terminologické specifikace. Výklad a příklady z praxe se orientuje na objasnění návykových látek a jejich způsobu užívání, na specifické reakce těla a mysli – projevy, rizika a důsledky. Různé přístupy diagnostické, terapeutické a následné socializačně - aktivizační jsou prezentovány v kontextech následné péče multidisciplinárního typu a právě sociální pracovník je významným článkem tohoto procesu. Prevence primární, sekundární a terciární, ukotvená v systému Harm Reduction cílí přímo do oblasti sociální intervence – specifická orientace na osoby závislé, spoluzávislé a další v blízkosti závislého člověka. Důraz je kladen na rovinu specifik ve výkonu práce se závislým- role, postoje a limity. Sociální poradenství se zaměřením do oblasti adiktologické v podpoře psychologického náhledu otevírá absolventům semináře ucelený náhled na složitý, v současné době narůstající, fenomén závislosti v mnoha podobách.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, sociálním pracovníkům a pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Vzdělávací program je realizován ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností SOMEPO, s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování.

Obsah:
1. Úvod do problematiky, historický exkurz, trendy v současné adiktologické péči. Rodina jako základní socializační prvek, komplexní pojetí závislosti v kontextu komplexu existence člověka.
2. Syndrom závislosti, základní členění závislostí, terminologie, základní členění návykových látek.
3. Základní terminologie, příčiny drogových závislostí, psychické a fyzické projevy.
4. Pozorovatelné příznaky užití jednotlivých psychoaktivních látek, bio-psycho-sociální danosti závislého člověka, projevy, rizika, důsledky.
5. Závislý člověk a jeho komplex života, bažení, spouštěče.
6. Úvod do kontaktu specialisty sociálního pracovníka se závislým člověkem, spoluzávislým a dalšími členy rodinného systému.
7. Harm Reduction, sociální poradenství
8. Desatero pomoci závislému člověku
9. Kazuistiky, diskuse
10. Závěr

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design