Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. A2022/0355-SP/PC/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program se zabývá negativními jevy, které jsou v rozporu se snahami zaměstnanců vězeňské služby o korekci chování a postojů odsouzených a jejich odklonu z kriminální kariéry. Jedná se o závažnou problematikou, která výrazně narušuje programy zacházení a život ve věznici. Pozornost je věnována vysvětlení pojmů, které negativně ovlivňují možnost efektivní reintegrace a resocializace vězněných osob do majoritní společnosti. Zaměřuje se na nejčastější negativní dopady věznění jako je např. „prizonizace“. Některé negativní jevy pojmenujeme i tak, jak je nazývají vězni ve vězeňském argotu. Závažnými tématy jsou i sebepoškozování a sebevražednost ve vězení, volní odmítání stravy, náhradní sexuální ukájení a zneužívání návykových látek. Stručně bude účastník seznámen i s možností hromadných nekázní a vzpour ve věznicích jako specifické formy agrese. Diskutované jevy se samozřejmě netýkají všech vězňů, přesto je nutné negativní jevy pozorně studovat, protože bez poznání vlastností kteréhokoliv sociálního jevu nelze stanovit ani jeho prevenci. Ztráta základní sociální vazby na rodinu vede ve svých důsledcích často k hledání zázemí v homogenních kriminálních partách, což vede k fixaci na „vězeňské známosti“, které za spolupůsobení návyku na vězeňské prostředí posilují nesamostatnost, neschopnost najít a udržet si stálé zaměstnání a to vše při časté zadluženosti za škody způsobené trestnou činností.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Vzdělávací program je realizován ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností SOMEPO, s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování.

• specifika vězeňského prostředí – úvod
• negativní jevy ve vězeňském prostředí
• prizonizace – ideologizace
• „druhý život“ vězněných
• anomální chování
• kolchozy, hazardní hry, zneužívání léků, náhražkové drogy, sexuální ukájení …
• agrese v penitenciárním prostředí
• vzpoury ve věznicích

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design