Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Rizikové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV – č. A2024/0037-SP
Cíl kurzu Vzdělávací program seznamuje s obsahem a možnostmi sociální právní ochrany dětí v denní praxi práce kurátora pro děti a mládež. Frekventanti budou seznámeni s právním zakotvením dané problematiky a s metodami práce s dětmi a rodinou. Pozornost je věnována i dalším otázkám, jako je vyhodnocování rizik, individuální plánování ochrany dítěte a stanovování cílů k sociálně právní ochraně dítěte. V dalších částech se kurz zaměřuje na nejčastější typy rizikového chování dětí a mládeže, na pravomoci orgánu sociálně právní ochrany dětí a soudu, spolupráci kurátora pro děti a mládež s orgány činnými v trestním řízení a na spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou školy, neziskové organizace, zdravotnická zařízení a podobně. Prostor je věnován i řízené diskusi a zodpovídání dotazů k dané problematice. Pracovníci, kteří se ve své práci v pomáhajících nebo výchovných profesích setkávají s projevy rizikového chování dětí a mladistvých mají možnost porovnat u nich řešené problémy s možnostmi sociálně právní ochrany dětí.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům - kurátorům pro děti mládež a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Účastník
- získá základní informace o právním zakotvení dané problematiky,
- rozšíří si informace o metodách práce kurátora dětí a mládeže, o problematice vyhodnocování rizik, individuálním plánování ochrany dítěte a stanovování cílů sociálně právní ochrany dětí,
- seznámí se a prohloubí si informace o nejčastějších typech rizikového chování dětí a mládeže a o možnostech spolupráce s dalšími institucemi.
Program:
1. Vymezení základní pojmů a legislativní zakotvení problematiky - sociální kuratela pro děti a mládež, specifikace. Zákon č. 359/1999/Sb. Vymezení základních pojmů. Kompetence a úkoly sociálního kurátora. Východiska a zásady pro práci kurátora.
2. Metody sociální práce s dětmi - specifikace možných metod práce s dětmi - videotrénink interakcí, zrcadlení, úkolově orientovaný přístup, systemický přístup, význam komunikačních dovedností. Řešení výchovných problémů. Spolupráce kurátora s dalšími institucemi.
3. Vyhodnocení situace dítěte, IPOD a případové konference - účel individuálního plánu ochrany dítěte, vymezení příčin ohrožení dítěte, příprava IPODu. Případová konference, cíle, principy, kompetence. Rodinné konference. Přístupy zaměřené na potřeby dítěte. Nepřiměřené ohrožení dítěte. Posuzování nejlepšího zájmu dítěte. Vývojové potřeby dítěte, rodina a prostředí.
4. Prevence rizikového chování - primární, sekundární a terciální prevence. Rizika při práci s dětmi - ohrožení bezpečnosti zdraví, rizika vyplývající z charakteru pomáhající profese, rizika vycházející z překračování legislativních kompetencí, riziko odmítané pomoci a vyplývající z charakteristiky chování a jednání cílových skupin. Možná prevence rizikového chování. Spolupráce s dalšími institucemi.

Lektorský sbor:
Mgr. Marie Vinklerová, DiS.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
18. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Rizikové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež AKCE 2+1
MPSV – č. A2024/0037-SP
Mgr. Vinklerová Marie, DiS. 224057 1800 Kč
18. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Olomouc ON-LINE Rizikové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež AKCE 2+1
MPSV – č. A2024/0037-SP
Mgr. Vinklerová Marie, DiS. 224057 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design